Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Trojnar Tłumaczenia i Nauczanie z siedzibą w Rzeszowie.

W przypadku wykonywanych przez administratora usług tłumaczenia podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail  lub adresu pocztowego jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. W przypadku wystawienie imiennej faktury/rachunku za wykonaną usługę dane te zostaną wykorzystane do jej sporządzenia i będą przetwarzane również w ramach czynności księgowych. W innym przypadku zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci plików) przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Podanie danych niezbędych do wystawienia faktury jest obowiązowe (przepisy podatkowe nakładają na Ciebie taki obowiązek). Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów (obecnie 5 lat). Będą one przetwarzane w ramach czynności księgowych.

Masz prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Ciebie danych,
  • dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.

Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapraszam do kontaktu

phone+48 691 540 086

mailbiuro@trojnar-niemiecki.pl

Adres siedziby:

Anna Trojnar Tłumaczenia i Nauczanie
ul. Tarnopolska 109, 35-317 Rzeszów

---

Jestem członkiem Branżowego Związku Tłumaczy